Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Projekty dla osób z niepełnosprawnościami - CHSON Ognisko

16 wrzesnia 2013

Projekty „Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” oraz „Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich Beneficjentami mogą zostać dorosłe osoby
z niepełnosprawnością psychiczną (chorujące psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym), niepracujące i zamieszkujące na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego.
W projektach oferujemy szeroki wachlarz wsparcia, od indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, i doradztwa zawodowego po możliwość podjęcia stażu, szkolenia, zatrudnienia subsydiowanego oraz zatrudnienia wspieranego przy wsparciu trenera pracy. Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania miejsc, a projekty trwają do 30 czerwca 2015 roku. Zachęcamy szczególnie Państwa, którzy są studentami i zastanawiają się nad swoją ścieżką zawodową do zapoznania się z kryteriami rekrutacyjnymi projektu:
a) przedstawienie oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego;
b) jeśli w orzeczeniu jako przyczyna niepełnosprawności nie jest wskazany symbol „01-U” lub „02-P” - udokumentowanie niepełnosprawności psychicznej zaświadczeniem lekarskim lub opinią psychologiczną;
c) wiek między 15 a 64 lata;
d) posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo (co oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, nie wykonującą żadnej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni);
e) zamieszkiwanie na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego;
g) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych potwierdzone pisemnym oświadczeniem.
Więcej informacji możecie Państwo uzyskać kontaktując się z pracownikami projektów:
Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
ul. Prądnicka 10 / 020
30-002 Kraków
tel. 12 423-39-71, 797 700 203
e-mail: aktywizacja.krakow@ognisko.org.pl
rekrutacja: Aneta Bilnicka

Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
ul. Lubelska 21/21
30-003 Kraków
tel. 12 341-46-43, 797 700 202
e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl
rekrutacja: Joanna Wiater