Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Zrzeszeni - materiał archiwalny

Niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II podążając śladem swoich kolegów z innych krakowskich uczelni powołują do życia organizację studencką

W bieżącym roku akademickim do grona krakowskich zrzeszeń studentów niepełnosprawnych AGH, PK i UEK dołączyło nowe założone przez studentów UPJPII. Idea zrzeszenia była jednym z prezentów mikołajkowych ofiarowanym studentom niepełnosprawnym przez działające na uniwersytecie Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W kilka dni po pierwszym spotkaniu zainteresowanej grupy odbyło się kolejne, jak się później okazało założycielskie spotkanie. Ośmiu zaangażowanych studentów zdecydowało o powołaniu własnej organizacji i wybrała swoje władze. Pierwszą przewodniczącą Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych została studentka Nauk o Rodzinie Joanna Kubica, w zarządzie znaleźli się także Radosław Dębiec, Łukasz Zastępski, i Agnieszka Malcherczyk. Inicjatywa studentów spotkała się z aprobatą władz uniwersytetu, które od kilku lat wspierają ideę większej partycypacji osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest stosunkową małą uczelnią, w jej murach kształci się nieco ponad 1,5 tysiąca studentów. Jednakże wśród nich aż 60 przyznaje się do swej niepełnosprawności, co stanowi najwyższy odsetek w skali Krakowa. Uniewrsytet chętnie wybierają osoby z niepełnosprawnością ruchową i osoby niewidome, najmniejszą grupę stanowią zaś osoby z dysfunkcją słuchu. Inicjatorzy zrzeszenia mają nadzieję, że coraz więcej osób niepełnosprawnych wybierać będzie studia na ich Almie Mater, podtrzymując korzystny trend.

W chwili obecnej zrzeszenie znajduje się w fazie formalnej rejestracji, niezależnie od tego jego członkowie realizują pierwsze przedsięwzięcia. Pod czujnym okiem swoich kolegów studenci UPJPII zdobywają cenne doświadczenie uczestnicząc w organizacji III Krakowskich Dni Integracji, Ogólnopolskich Spotkań Studentów Niepełnosprawnych czy Pikniku Lotniczego w ramach projektu Kocham Kraków z wzajemnością. Wspólne działania pozwalają ich uczestnikom na bliższe poznanie specyfiki funkcjonowania zrzeszenia, nauki zadań organizacyjnych, które w przyszłości zaowocować mogą samodzielnymi inicjatywami.

Członkowie zrzeszenia postawili przed sobą dwa istotne cele. Po pierwsze propagowanie tematyki osób niepełnosprawnych, potrzeby ich integracji oraz walką z wszelkimi przejawami dyskryminacji w środowisku Uniwersytetu Papieskiego. Realizacji tego celu służyć ma nawiązanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi i kołami naukowymi działającymi na uczelni oraz aktywne zaangażowanie w naukowe i towarzyskie życie studentów. Nieformalne działania studentów wspierane są przez Panią Katarzynę Kutek-Sładek, która jako Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych zabiega o pomoc ze strony władz oraz organizuje materialno-ekonomiczne zaplecze organizacji. Drugim nie mniej istotnym celem zrzeszenia jest podjęcie ścisłej współpracy na forum międzyuczelnianym. Pozwalają one nie tylko na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów i realizację swych celów, ale przede wszystkim nawiązanie nowych znajomości z osobni borykającymi się z podobnymi trudnościami. Kolektywne działania są zauważalne, co sprzyja lepszej realizacji interesów niepełnosprawnych studentów.

Na koniec swojego artykułu chciałam zaprosić do współpracy wszystkich studentów Uniwersytety Papieskiego Jana Pawła II a obecnych uczniów zachęcić do podjęcia studiów na naszej uczelni. Zaangażowanie w działania zrzeszenia jest nie tylko wcielaniem w życie górnolotnych frazesów o społecznej, zawodowej i kulturalnej integracji osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim. Z perspektywy świeżo upieczonej przewodniczącej jest przygodą i wyzwaniem, a przede wszystkim dobrym sposobem na zagospodarowanie swojego czasu wolnego. Metodą na poznawanie nowych ludzi poprzez liczne wyjazdy, wspólne imprezy, zajęcia sportowe i codzienne spotkania. Ponadto wymierną korzyścią z uczestnictwa w zrzeszeniu może być wzmianka w CV o uczestnictwie w organizacjach pozarządowych, jest to nie do przecenienia w oczach pracodawców ceniących kreatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole.

Mam nadzieję, że ten przydługi wywód zachęcił was do kontaktu z nami, na który czekamy.

Joanna Kubica – przewodnicząca ZSN UPJPII